Bảng giá

# Gói Số like Thời gian Giá tiền
1 50 Likes/Post - 20 Bài/Ngày - 25k/1 Tháng 50 31 Ngày 25,000
2 100 Likes/Post - 20 Bài/Ngày - 40k/1 Tháng 100 31 Ngày 40,000
3 150 Likes/Post - 20 Bài/Ngày - 45k/1 Tháng 150 31 Ngày 45,000
4 200 Likes/Post - 20 Bài/Ngày - 65k/1 Tháng 200 31 Ngày 65,000
5 300 Likes/Post - 20 Bài/Ngày - 90k/1 Tháng 300 31 Ngày 90,000
6 500 Likes/Post - 20 Bài/Ngày - 140k/1 Tháng 500 31 Ngày 140,000